HỒ SƠ THỰC TẬP 2019

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch đi thực tập tốt nghiệp cho các lớp Khóa 11 + 12

Năm học 2018 – 2019, Hệ Cao đẳng chính quy

 

Căn cứ Quy chế Đào tạo Trình độ Trung cấp, Cao đẳng hệ chính quy theo Phương thức tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 75.2017/QĐ-CVX, ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân;

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019 hệ Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Kế hoạch số 60/KH-CVX/ĐT, ngày 04/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân;

Nhà trường thông báo kế hoạch đi thực tập tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Khóa 11 + 12 hệ Cao đẳng chính quy như sau:

1/ Thời gian: Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp từ ngày 01/8/2019 đến 23/9/2019;

– Các Khoa chuyên môn triển khai kế hoạch đi thực tập tốt nghiệp cho sinh viên trước ngày 31/7/2019;

– Sinh viên đủ điều kiện đi thực tập đăng ký tại Khoa từ ngày 16/7/2019 đến 19/7/2019;

2/ Điều kiện đi thực tập tốt nghiệp:

– Đối với sinh viên Khóa 11 + 12 đến thời điểm đăng ký đi thực tập số tín chỉ tích lũy tối thiểu từ 68 tín chỉ trở lên;

– Đối với sinh viên Khóa 10 đến thời điểm đăng ký đi thực tập số ĐVHT tích lũy tối thiểu từ 92 ĐVHT trở lên;

3/ Nhiệm vụ của các khoa chuyên môn:

Căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên, các Khoa tổ chức xét, lập danh sách, viết giấy giới thiệu cho những sinh viên đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp, danh sách phân công giảng viên hướng dẫn, địa điểm thực tập theo mẫu và gửi cho Phòng Đào tạo (01 bản cứng và bản mềm excel theo địa chỉ mail: locnt@vx.edu.vntrước ngày 31/7/2019;

Những sinh viên chưa đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp, cố vấn học tập tư vấn, hỗ trợ và có kế hoạch đăng ký học các học phần học lại và học cải thiện. Kết thúc đợt thực tập tốt nghiệp, giảng viên hướng dẫn hoàn thiện điểm trong 1 tuần;

Chú ý:

  – Trong thời gian đi thực tập tốt nghiệp sinh viên không được phép đăng ký học các học phần khác trong chương trình đào tạo;

  – Các Khoa chỉ lập danh sách các sinh viên đã đăng ký thực tập tốt nghiệp tại Khoa.

 

Hồ sơ chi tiết vui xem file đính kèm bên dưới:

MAU- NHẬT-KÝ-TT

Hồ sơ thực tập 2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *