Phòng Hành chính – Nhân sự là đơn vị chức năng trực thuộc Trường Cao đẳng KT – CN Vạn Xuân, hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, theo chủ trương, chính sách và chiến lược phát triển của Nhà trường.

Phòng Hành chính – Nhân sự chuyên trách các nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản trị nhân sự, quản trị hành chính, thiết bị, … đồng thời phối hợp tác nghiệp với các đơn vị khác trong Trường.

 

Điện thoại liên hệ: (028) 3 987 1288