Quản trị kinh doanh

Ngày đăng: 13-03-2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

Mã ngành, nghề: 6340404

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 2 năm.

 

1. Mục tiêu đào tạo

Kiến thức:

– Trình bày được những kiến thức về doanh nghiệp, tin học kinh tế, thống kê kinh doanh, phân tích kinh doanh, phương pháp nghiên cứu kinh doanh, điều tra xã hội học, để xác lập cơ sở khoa học cho việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.

– Vận dụng được kiến thức tin học và ngoại ngữ trong công tác quản trị.

– Cập nhật và áp dụng được các chính sách phát triển kinh tế xã hội liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp.

– Xây dựng được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

Kỹ năng

– Hoạch định phát triển kinh doanh từ chiến lược, chính sách, kế hoạch, chương trình đến dự án kinh doanh.

– Tổ chức quá trình sản xuất, quá trình cung ứng, tổ chức hoạt động marketing và bán hàng của doanh nghiệp.

– Tổ chức bộ máy quản trị kinh doanh, tổ chức nhân lực và hệ thống thông tin quản trị.

– Điều hành thực hiện các phương án hoạch định, phương án tổ chức từ cấp cơ sở, cấp trung đến cấp cao.

– Giám sát, kiểm soát kinh doanh, tiếp nhận thông tin phản hồi và ứng xử, điều chỉnh phương án khi có các tình huống kinh doanh mới phát sinh.

– Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

– Thiết lập được mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác.

– Đàm phán với đối tác trong quá trình hoạt động kinh doanh.

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Nhân viên kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ.

– Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.