Công nghệ in

Ngày đăng: 21-03-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

CÔNG NGHỆ IN 

Mã nghề: 6510802

Trình độ dào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 năm đến 3 năm

1. Mục tiêu đào tạo:

Kiến thức:

– Có kiến thức về khoa học xã hội và tự nhiên nhằm đáp ứng nhu cầu học nâng cao. Có sức khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Có kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi về công nghệ, mỹ thuật, kỹ thuật, quản lý các công đoạn của quá trình sản xuất in từ thiết kế đến chế bản, in và hoàn tất sản phẩm in.

– Có khả năng áp dụng các kiến thức về công nghệ, mỹ thuật, kỹ thuật, quản lý vào thực hiện và xử lý các công đoạn của quá trình sản xuất in.

Kỹ năng:

– Có khả năng phân tích, tổng hợp, khái quát hóa vấn đề và đưa ra các giải pháp, các phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật nghề in.

– Có khả năng tiến hành các thử nghiệm từ chọn mẫu đến thực hiện, đo lường, đánh giá giả thuyết thí nghiệm.

– Có khả năng xác định và đánh giá một hệ thống sản xuất in từ thiết bị đến tổ chức sản xuất, kiểm tra chất lượng.

– Có khả năng đề xuất các ý kiến, có kế hoạch thực hiện, dự đoán và chấp nhận rủi ro.

– Có kỹ năng cập nhật thông tin trong lĩnh vực kỹ thuật. Kỹ năng lập kế hoạch cho nghề nghiệp của mình và tự chịu trách nhiệm.

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ in trình độ cao đẳng có làm thể làm:

– Đảm nhận các vị trí công tác trong doanh nghiệp in, mối liên hệ giữa các vị trí công tác. Có khả năng tham gia kinh doanh dịch vụ in hoặc thiết bị vật tư ngành in.

– Có khả năng hình thành ý tưởng và xây dựng các hệ thống sản xuất in của các doanh nghiệp.

– Có khả năng xác định quy trình thiết kế, vận dụng kiến thức trong thiết kế, ứng dụng cụ thể cho việc thiết kế các quy trình, hệ thống sản xuất in.

– Triển khai kế hoạch sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng, quy trình quản lý màu, sử dụng vật liệu và thiết lập các thông số kỹ thuật phù hợp.

– Sử dụng các loại vật liệu phù hợp, vận hành thành thạo các thiết bị từ chế bản đến in và thành phẩm sau in.